————————— آیین نامه های فرصت مطالعاتی —————————

دانلود فرمهای بازدید

دانلود فرمهای پژوهشی 

دانلود فرمهای کارآموزی

 

 

————————————اطلاعیه  —————————

 

قابل توجه دانشجویان محترم

ثبت نام کارآموری و انتخاب واحد کارآموری برای تابستان ۱۳۹۶ از شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ الی ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ به مدیر گروه مربوطه و دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی مجتمع مراجعه نمائید.

ضمناً بعد از تاریخ تعیین شده، ثبت نام به عمل نمی آید.

Print Friendly, PDF & Email