اسامی تایید صلاحیت شده داوطلبان انتخابات شورای صنفی

رشته

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

مهندسی  متالوژی

۹۲۱۳۰۱۴۸۹۳

امین جلالی

۱

مهندسی شیمی

۹۴۱۳۰۴۰۰۹۳

مسعود شمالی

۲

مهندسی ایمنی

۹۴۱۳۰۴۲۵۰۰

میثم عبداله پور

۳

مهندسی صنایع

۹۴۱۳۰۳۴۴۵۵

حسین کدیور

۴

مهندسی شیمی

۹۵۱۳۰۴۰۳۹۷

فرشاد مرادپور

۵

مهندسی ایمنی

۹۴۱۳۰۴۲۳۲۸

احمد مهدی پور

۶

مهندسی برق

۹۵۱۳۰۳۰۰۲۰

محمدیبلویی

۷

مهندسی مکانیک ۹۴۲۳۰۱۳۰۸۶ سعیدنادرپور

۸

Print Friendly, PDF & Email