ایمیل داخلی مدرک تحصیلی گروه رزومه نام و نام خانوادگی ردیف
۲۶۳ دکتری الهیات و معارف اسلامی مشاهده کرامتی معصومه ۱
behnamfar@esfarayen.ac.ir ۲۴۲ دکتری الهیات و معارف اسلامی مشاهده بهنام فر محمدحسن ۲
hourali@esfarayen.ac.ir ۲۴۱ فوق لیسانس برق مشاهده حورعلی فاطمه ۳
h.moslemi@esfarayen.ac.ir ۲۱۹ فوق لیسانس برق مشاهده مسلمی حسن ۴
دانشجوی دکتری برق مشاهده کربلائی علیرضا ۵
۲۶۹ فوق لیسانس برق مشاهده نیستانی مهدی ۶
ekrami@esfarayen.ac.ir ۲۵۷ دکتری شیمی مشاهده مهری السادات اکرامی کاخکی ۷
s.abbasi@esfarayen.ac.ir ۲۶۲ دکتری مهندسی شیمی مشاهده عباسی صدیقه ۸
khaleghian@esfarayen.ac.ir ۲۱۵ دکتری شیمی مشاهده خالقیان مقدم رقیه ۹
دانشجوی دکتری صنایع مشاهده بقالیان عاطفه ۱۰
دانشجوی دکتری صنایع مشاهده متولی حقیقی سارا ۱۱
۲۶۹ فوق لیسانس صنایع مشاهده قربانیان علی ۱۲
۲۵۸ دانشجوی دکتری عمران مشاهده دیرانلو مرتضی ۱۳
دکتری ریاضی مشاهده  گرایلو تنها سمیه ۱۴
khorsand@esfarayen.ac.ir ۲۶۱ دکتری فیزیک مشاهده خرسند زاک علی ۱۵
m_ghasemifard@esfarayen.ac.ir ۲۵۳ دکتری فیزیک مشاهده قاسمی فرد مهدی ۱۶
gharravi@esfarayen.ac.ir ۲۵۷ فوق لیسانس کامپیوتر مشاهده غراوی ثریا ۱۷
keivanlo@esfarayen.ac.ir ۲۵۷ فوق لیسانس کامپیوتر مشاهده کیوانلو شهرستانکی زهرا ۱۸
mohsen@esfarayen.ac.ir ۲۵۵ دکتری کامپیوتر مشاهده   محمدی محسن ۱۹
۲۶۱ فوق لیسانس کامپیوتر مشاهده بازوبندی حجت اله ۲۰
دانشجوی دکتری مواد مشاهده سعیدپور فاطمه ۲۱
ghamari@esfarayen.ac.ir ۲۵۸ دانشجوی دکتری مواد مشاهده قمری میثاق ۲۲
دکتری مواد مشاهده حیدری غلامرضا ۲۳
دکتری مواد مشاهده جمیلی شیروان زهرا ۲۴
۲۰۵ دانشجوی دکتری مکانیک مشاهده خوران محمد ۲۵
safari@esfarayen.ac.ir ۲۵۳ دکتری مکانیک مشاهده صفری حبیب اله ۲۶
۲۴۱ فوق لیسانس مکانیک مشاهده فتحی احسان ۲۷
۲۰۵ فوق لیسانس مکانیک مشاهده لعل بهرامپور یوسف ۲۸
دکتری مکانیک مشاهده نباتی امین ۲۹
۲۶۹ دکتری مکانیک مشاهده حاتمی محمد ۳۰
 دکتری مکانیک مشاهده ژرفی حدیث ۳۱
دانشجوی دکتری مهندسی هسته ای مشاهده عیدی رمضان ۳۲
۲۰۵ فوق لیسانس مواد  مشاهده طهری مصطفی ۳۳
 دکتری  برق  مشاهده  عباسپور کازرونی ایمان ۳۴

 

۳۵

مصطفی عابدی

مشاهده

دکتری

ریاضی

۳۶ رضا مقصودی مشاهده دکتری عمران

۳۷

بوستانی

 مشاهده دانشجوی دکتری

صنایع

 –

 ۳۸  آتنا قاسم آبادی   مشاهده  دکتری  ریاضی محض
Print Friendly, PDF & Email