به گزارش روابط عمومی مجتمع دکتر بدیعی مدیرکل دفتر بررسی و ارزیابی پژوهشی و فناوری وزارت علوم از آزمایشگاه ها و کارگاه های مجتمع آ»وزش عالی فنی و مهندسی اسفراین بازدید کردند.

 

Print Friendly, PDF & Email