تاریخ

ساعت ۱۰ – ۸

ساعت ۱۲- ۱۰

۱/۶/۹۴

ریاضی۱ – ریاضی مهندسی

انقلاب اسلامی – محاسبات عددی

۲/۶/۹۴

فیزیک۲

………….

۳/۶/۹۴

معادلات دیفرانسیل

………….

۴/۶/۹۴

ریاضی ۲

………….

۵/۶/۹۴

استاتیک- مقاومت مصالح- فیزیک۱

………….

Print Friendly, PDF & Email