برنامه امتحانی نیمسال تابستانی ۹۵

تاریخ ساعت ۱۰- ۸ ساعت ۱۳-۱۱

شنبه     ۳۰/۵/۹۵

ریاضی ۱

مقاومت مصالح ۱

ریاضی مهندسی
یک شنبه   ۳۱/۵/۹۵ فیزیک ۲ محاسبات عددی

دو شنبه  ۱/۶/۹۵

معادلات دیفرانسیل ————–
سه شنبه      ۲/۶/۹۵ ریاضی ۲ انقلاب اسلامی
چهارشنبه    ۳/۶/۹۵ فیزیک ۱

 استاتیک

————–

Print Friendly, PDF & Email