در صورت عوض شدن تارخ اطلاع رسانی خواهد شد

تاریخ برگزاری عنوان مسابقه ردیف

۹۵/۰۹/۲۳

مسابقه ریخته گری

۱

۹۵/۰۹/۲۱,۲۲,۲۳ مسابقه عملیات حرارتی

۲

۹۵/۰۹/۲۳

ساعت ۹

پل ماکارونی

۳

۹۵/۰۹/۲۳

ساعت ۱۲

 

 

۹۵/۰۹/۲۳

۱۱:۳۰

میدان چمن

بتن

 

 

 

راکت آبی

۴

۵

Print Friendly, PDF & Email