بسمه تعالی

تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۵-۹۴

انتخاب واحد به صورت اینترنتی به شرح زیر است:

ورودی های ۹۱                                  ۷، ۸ شهریور ماه ۹۴

ورودی های ۹۲                                 ۹، ۱۰ شهریور ماه ۹۴

ورودی های ۹۳                                ۱۱، ۱۲ شهریور ماه ۹۴

انتخاب واحد با تاخیر کلیه ورودیها       ۱۳، ۱۴ و ۱۵ شهریور ماه ۹۴

شروع کلاسها                                   ۲۱ شهریور ماه ۹۴

حذف و اضافه                                   ۲۹، ۳۰ و ۳۱ شهریور ماه ۹۴

حذف تک درس                                  لغایت ۱۱ آذرماه ۹۴

ارزیابی کیفیت تدریس استادان           ۱۵ تا ۳۰ آذرماه ۹۴

پایان کلاسها                                    ۹ دی ماه ۹۴

شروع امتحانات پایان ترم                  ۱۲ تا ۲۴ دی ماه ۹۴

 

مدیریت امور آموزشی مجتمع آموزش عالی اسفراین

Print Friendly, PDF & Email