تقویم آموزشی

ردیف

ورودی ایام هفته زمان برگزاری

۱

۱۳۹۲ و قبل از آن

یک شنبه

۱۳۹۵/۱۱/۱۷

۲

۱۳۹۳

دو شنبه

۱۳۹۵/۱۱/۱۸

۳

۱۳۹۴

سه شنبه

۱۳۹۵/۱۱/۱۹

۴

۱۳۹۵

چهارشنبه

۱۳۹۵/۱۱/۲۰

۵

۶

کلیه ورودی‌ها

 

شروع کلاسها

پنج شنبه

شنبه

۱۳۹۵/۱۱/۲۱

۱۳۹۵/۱۱/۲۳

۷

حذف و اضافه

دوشنبه

سه شنبه

۱۳۹۵/۱۱/۲۵

۱۳۹۵/۱۱/۲۶

۸

حذف تک درس

از ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ تا ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

۹

پایان کلاس ها

۱۳۹۶/۰۳/۲۴

۱۰ شروع امتحانات

۱۳۹۶/۰۳/۲۷ به مدت ۱۲ روز کاری

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۱۳۹۶- ۱۳۹۵ مجتمع آموزش عالی اسفراین

 

                                                                                                     مدیریت آموزشی

Print Friendly, PDF & Email