تذکر: شماره حساب های واریز هزینه مسابقات  :

        شماره حساب:    ۲۱۷۸۷۱۱۸۰۵۰۰۴

                شناسه واریز:   ۷۸۳۵۶۶۲۹۳۶۱۵۰۴۹۲۸    

بانک ملی شعبه امام خمینی (ره) به نام درآمدهای اختصاصی مجتمع آموزش عالی اسفراین.

تذکر :  دانشجویان گرامی توجه نمایند بر روی اصل فیش واریزی اسامی تیم شرکت کننده و نام مسابقه را بنویسند و اسکن فیش را در مراحل ثبتنام ارسال نمایند و اصل فیش را به واحد پژوهش مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین تحویل نمایند.

تذکر:  آخرین مهلت ثبتنام تا تاریخ  ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

دانشجویان گرامی برای ثبتنام بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

مهلت ثبت نام به پایان رسیده است

Print Friendly, PDF & Email