قابل توجه دانشجویان محترم

ثبت نام کارآموری و انتخاب واحد کارآموری برای تابستان ۱۳۹۶ از شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ الی ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ به مدیر گروه مربوطه و دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی مجتمع مراجعه نمائید.

ضمناً بعد از تاریخ تعیین شده، ثبت نام به عمل نمی آید.

Print Friendly, PDF & Email