مشخصات:

  • طول موج ۱۹۰ تا ۱۰۰۰ نانومتر
  • گام تغییرات ۵ نانومتر
  • دقت ۲ نانومتر
  • طول مسیر عبور نور ۰٫۵ نانومتر
  • خروجی LCD و PC-COM بصورت جداگانه و مستقل

کارایی:

  • بدست آوردن جذب و عبور و در نتیجه محاسبه ضخامت لایه، گاف انرژی و ضریب جذب و درصد عبور و جذب
  • نمونه ها می تواند لایه نازک روی زیر لایه شیشه و محلول باشند.
Print Friendly, PDF & Email