مشخصات:

  1. امکان انجام فرآیند روی ۸ نمونه بطور همزمان
  2. حداکثر دور ۶۰۰۰ rpm
  3. قابلیت تنظیم دور دیجیتالی

کارایی:

تخلیص، جداسازی و رسوب گیری

 

Print Friendly, PDF & Email