• دارای قالب های ۱ تا ۳ سانتی متری، دستی
  • تهیه نمونه ها و قرص های سرامیکی

 

Print Friendly, PDF & Email