وظایف عمومی :

 • تشكيل جلسات، تنظيم برنامه هاي نشست ها ، مراسم و فعاليتهاي عمومي دانشگاه و انجام امور تشريفاتي و نظارت بر اجراي صحيح اينگونه فعاليت ها
  – انجام اقدامات لازم جهت شركت اعضاي هيأت علمي دانشگاه در كنگر ه ها، كنفرانس ها و سمينارهاي داخلي و خارجي با همكاري واحدهاي ذيربط
  – تهيه و تنظيم و اجراي طرح ها و برنامه هاي تبليغاتي و انتشاراتي
  – مطالعه كليه جرايد و روزنامه ها و استخراج مطالب دانشگاهي براي ارسال به واحدهاي مربوط
  – برنامه ريزي و اداره امور كنفرانس ها و سمينارها
  – انتشار اخبار و اطلاعات داخلي دانشگاه جهت اطلاع كاركنان
  – همكاري در به روز نمودن اطلاعات در سايت اينترنتي دانشگاه
  – جمع آوري اطلاعات و اطلاع رساني اخبار علمي، پژوهشي ، ورزشي و رفاهي دانشگاه به مردم و نيز آشنايي عموم به چگونگي ونحوه – عملكرد واحدهاي مختلف دانشگاه از طريق انتشار پيك دانشگاهي و خبر نامه هاي دوره اي رسانه هاي گروهي
  – عكسبرداري و تهيه فيلم از مراسم تشريفاتي سمينا رها ، مصاحبه ها و نگهداري سوابق آنها
  – انجام امور مربوط به دعوت از شخصيتهاي علمي و سياسي داخل و خارج از كشور با همكاري واحدهاي ذيربط
  – بررسي مطالب ، جرايد و اخبار پيرامون فعاليت هاي دانشگاه و تهيه پاسخ هاي لازم
Print Friendly, PDF & Email