با توجه به ثبت نام دانشجویان جدیدالورود  ، آموزش مجتمع از تاریخ ۹۶/۰۷/۰۱  لغایت ۹۶/۰۷/۰۵ از پاسخگویی به دانشجویان سنوات گذشته بابت انجام کارهای مربوط به مهمانی ، انصرافی ، انتقالی ، فارغ التحصیلی و صدور گواهی اشتغال به تحصیل معذور می باشد.

 

Print Friendly, PDF & Email