برخی از وظایف عبارتند از :

–   ابلاغ بخشنامه ي بودجه ي دانشگاه به واحدهاي تابعه براساس ضوابط كلي تهيه ي بودجه كشور، خط مشي دانشگاه و مصوبات هيأت امنا و وزارت متبوع.

–   همكاري با ديگر واحدها در امر تهيه  و تنظيم بودجه ي پيشنهادي آن ها.

–   جمع بندي اعتبارات پيشنهاد شده توسط واحدهاي مختلف و بررسي برنامه ها و اعتبارات پيشنهاد شده در قالب فرم هاي مصوّب.

–   تهيه ي پيش نويس موافقت نامه هاي جاري، عمراني، اختصاصي و ساير منابع تأمين اعتبار.

–   ارائه ي بودجه ي پيشنهادي به مراجع ذي ربط و دفاع از آن با شركت در كميسيون ها و جلسات مربوط.

–   ابلاغ بودجه ي مصوب به هر يك از واحدها و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هر يك از واحدها با توجه به اعتبار مصوب و دريافت عملكرد.

–   بازبيني فصلي عملكرد  واحدها و ارائه ي پيشنهاد ترميم برنامه ي بودجه.

–   بررسي و انجام كليه امور مربوط به تهيه و تنظيم بودجه مجتمع.

–   بررسي سيستم ها و روشهاي اجرائي موجود دانشگاه واصلاح يا تغيير آن ها و بهينه سازي اقدامات موجود.

–   پيش بيني پست هاي سازماني به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز مجتمع.

–   تهيه و تنظيم آمارهاي لازم در باره ي فعاليت ها و نيروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهاي تابعه به منظور اعمال نظر صحيح ومنطقي در مديريت دانشگاه و اطلاع رساني آمارهاي توليد شده.

–   بررسي مداوم وظايف سازماني دانشگاه و واحدها و چگونگي  گردش كار در آن ها با توجه به توسعه ي مجتمع.

–   مطالعه و بررسي مستمر در سازمان و وظايف واحدهاي تابعه به منظور تفكيك و تقسيم صحيح وظايف بين واحدها و جلوگيري از تكرار وتداخل وظايف مجتمع.

–   برنامه ريزي و ارائه ي طريق براي بهبود روش هاي انجام كار و تحول اداري و بهره وري.

–   برنامه ريزي براي بهبود مستمر مديريت و افزايش بهره وري در فرايند آموزش تحقيق و فناوري با عنايت به شايسته سالاري، ابتكار،خلاقيت و افزايش مشاركت و انعطاف سازماني.

–   برنامه ريزي و نظارت بر طراحي ، بهينه سازي و انطباق نظام هاي مديريتي متناسب و مورد نياز جهت اجراي برنامه هاي توسعه آموزش عالي.

Print Friendly, PDF & Email