تحصیلات
کارشناسی
نام دانشگاه: دانشگاه تربیت معلم تهران
رشته تحصیلی: شیمی کاربردی
سال ورود:۱۳۷۹سال فارغ التحصیلی: ۱۳۸۳                 معدل کارشناسی: ۸۷/۱۵
کارشناسی ارشد
نام دانشگاه: دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تحصیلی: شیمی کاربردی
سال ورود: ۱۳۸۳سال فارغ التحصیلی: ۱۳۸۵         معدل کارشناسی ارشد: ۸۳/۱۸
عنوان پایان نامه: سنتز تیتانیم کاربید و بهینه سازی فرآیند
استاد راهنما: دکتر حسن حدادزاده و دکتر مهدی شفیعی آفارانیاستاد مشاور: دکتر علیرضا رضوانی
توضیحات: در دوره کارشناسی ارشد ممتاز بوده ام. در اين دوره با رتبه اول فارغ التحصيل شده و به عنوان استعداد درخشان شناخته شدم
دکتری
نام دانشگاه: دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تحصیلی: شیمی کاربردی
سال ورود: ۱۳۸۷                          سال فارغ التحصیلی: ۱۳۹۰                   معدل دکتری: ۴۵/۱۹
عنوان پایان نامه: تهیه و بررسی کاربرد نانوکاتالیست­ها برای الکترواکسیداسیون متانل در پیل­های سوختی
استاد راهنما: دکتر مژگان خراسانی مطلقاستاد مشاور: دکتر سید مصطفی حبیبی خراسانی
سوابق پژوهشی
کارشناسی ارشد
ردیف نوع فعالیت: مقاله، طرح پژوهشی، تالیف، ترجمه کتاب، اختراع و … عنوان کامل فعالیت پژوهشی محل انتشار یا ارائه اسامی همکاران به ترتیب  اولویت همراه نوع ارائه
  

۱

  

مقاله ISI

Synthesis of Titanium carbide by the Combustion of TiO2-2Mg-C and 3TiO2-4Al-3C Systems in a Tubular Furnace Iran. J. Chem. Chem. Eng.(۲۰۰۹) ۲۸: ۷۱-۷۶  Hadadzadeh,Hassan

Shafiee, AfaraniMehdi

Ekrami Mehri

چاپ شده
 ۲   

مقاله کنفرانسی

Synthesis of Titanium Carbide through the thermite reaction نهمين کنفرانس شيمی معدنی ايران،دانشگاه سمنان اسفند

 ۱۳۸۵

Mehri Ekrami,Hassan Hadadzadeh,

Mehdi Shafiee Afarani,

Mohammad Ali Rezayat

پوستر
 ۳   

مقاله کنفرانسی

Combustion synthesis of titanium carbide through the aluminothermic reaction نهمين کنفرانس شيمی معدنی ايران،دانشگاه سمنان اسفند

۱۳۸۵

 Mehri Ekrami,Hassan Hadadzadeh,

Mehdi Shafiee Afarani,

Mohammad Ali Rezayat

پوستر
 ۴   

مقاله کنفرانسی

Production of Chromic Oxides from Chromite Ores by Alkali Fusion نهمين کنفرانس شيمی معدنی ايران،دانشگاه سمنان اسفند

۱۳۸۵

Mohammad Ali Rezayat,Hassan Hadadzadeh,

َAli Reza Rezvani ,

 Mehri Ekrami

پوستر
 ۵   

مقاله کنفرانسی

Synthesis of titanium carbide in the combustion system of TiO2-Mg-C in the presence of NaCl نهمين کنفرانس شيمی معدنی ايران،دانشگاه سمنان اسفند

۱۳۸۵

 Mehri Ekrami,Hassan Hadadzadeh,

Mehdi Shafiee Afarani,

Mohammad Ali Rezayat

پوستر
 ۶   

مقاله کنفرانسی

Chromium Leaching  from Chromite Ore by Sulfuric Acid نهمين کنفرانس شيمی معدنی ايران دانشگاه سمنان اسفند ۱۳۸۵  Mohammad Ali Rezayat,Hassan Hadadzadeh,

َAli Reza Rezvani,

 Mehri Ekrami

پوستر
 ۷   

مقاله کنفرانسی

Anodizing of Aluminium and Coloring of the Anodic Oxide Films on the Aluminium Surface دهمين کنفرانس شيمی معدنی ايران،دانشگاه سیستان و بلوچستان

۲۰۰۸

Mohammad Ali Rezayat,Hassan Hadadzadeh,

َAli Reza Rezvani,

 Mehri Ekrami

پوستر
  

۸

  

ترجمه کتاب

 رياضات کاربردی برای دانشجويان گرايش شيمی فيزيک  انتشارات سخن گستر مشهد دکتر سید مصطفی حبيبی خراسانی دکتر ملک طاهر مقصودلو

دکتر علی ابراهيمی

مهندس مهری السادات اکرامی کاخکی

مهندس محمد زکريانژاد

چاپ شده
  

۹

  

تالیف کتاب

 ابعاد اجتماعی-اقتصادی نانوتکنولوژی  انتشارات سخن گستر مشهد دکتر سيد مصطفی حبيبی خراسانیدکتر علی ابراهیمی

 دکتر ملک طاهر مقصودلو

مهندس محبوبه فتاحی

مهندس مهری السادات اکرامی کاخکی

چاپ شده 
  

۱۰

  

تالیف کتاب

  

شيمی داروها وسموم

  

انتشارات سخن گستر مشهد

 دکتر سيد مصطفی حبيبی خراسانی

دکتر علی ابراهیمی

 دکتر ملک طاهر مقصودلو

مهندس مهری السادات اکرامی کاخکی

مهندس محمدامين کاظميان

 چاپ شده

 

 

 

سوابق پژوهشی
دکتری
ردیف نوع فعالیت: مقاله، طرح پژوهشی، تالیف، ترجمه کتاب، اختراع و … عنوان کامل فعالیت پژوهشی محل انتشار یا ارائه اسامی همکاران به ترتیب  اولویت همراه نوع ارائه
  

۱

  

 

مقاله ISI

Platinum nanoparticles self-assembled onto chitosan membrane as anode for direct methanol fuel cell  Journal of Applied Electrochemistry

(۲۰۱۱) ۴۱:۵۲۷-۵۳۴

Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki,Mozhgan Khorasani-Motlagh,

Meissam Noroozifar

چاپ شده
  

۲

 مقاله ISI  Investigation of the nanometals (Ni and Sn) in platinum bi and ternary electrocatalysts for methanol electrooxidation   

International Journal of Hydrogen Energy

Mozhgan Khorasani-Motlagh, Meissam noroozifar,

 Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki

 چاپ شده
  

 

 

۳

 

  

 

 

مقاله ISI

 Electrochemical activities of platinum-decorated multi-wall carbon nanotube/chitosan composites for the oxidations of alcohols   

 

Journal of Solid State Electrochemistry

Roghayeh Khaleghian-Moghadam,Mozhgan Khorasani-Motlagh, Meissam Noroozifar,

 Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki

  

چاپ شده

 

  

 

 

 

۴

 

  

 

 

 

مقاله ISI

Incorporation effect of nanosized perovskite LaFe0.7Co0.3O3 on the
electrochemical activity of Pt nanoparticles-multi walled carbon nanotube
composite toward methanol oxidation
  

 

 

Journal of Solid State Chemistry

Mozhgan  Khorasani-Motlagh, Roghayeh
Khaleghian-Moghadam, Mehri-Saddat  Ekrami-Kakhki,
Mohammad  Shahraki
 چاپ شده

 

  

 

۵

  

 

مقاله ISI

Enhanced electrocatalytic properties of Pt-chitosan nanocomposite
for direct methanol fuel cell by LaFeO3 and carbon nanotube
  

 

 

  

Journal of Power Sources

Meissam Noroozifar, Mozhgan Khorasani-Motlagh, Mehri-Saddat  Ekrami-Kakhki, Roghayeh Khaleghian-Moghadam   

چاپ شده

 

 

 

سوابق پژوهشی
دکتری
ردیف نوع فعالیت: مقاله، طرح پژوهشی، تالیف، ترجمه کتاب، اختراع و … عنوان کامل فعالیت پژوهشی محل انتشار یا ارائه اسامی همکاران به ترتیب  اولویت همراه نوع ارائه
  

۶

  

مقاله ISI

Electrochemical Investigation of Pd Nanoparticles and MWCNTs supported
Pd Nanoparticles-coated Electrodes for Alcohols (C1-C3) Oxidation in Fuel
Cells
  

 

Journal of Applied Electrochemistry

 

 

 

 M. Noroozifar, M. Khorasani-Motlagh, M-S  Ekrami-Kakhki, R.
Khaleghian-Moghadam

 

  

چاپ شده

 

  

۷

  

مقاله کنفرانسی

Preparation and characterization of Nano-Platinum supported on the Natrolite Zeolite  يازدهمین کنفرانس شيمی معدنی ايران،

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۰۰۹

Mozhgan Khorasani-Motlagh, Meissam noroozifar,Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki پوستر 

 

 

 

 

 

 

  

۸

  

مقاله کنفرانسی

Electrooxidation of Methanol with Modified Glassy Carbon Electrode with Pt Nanoparticles Self-assembled onto chitosan membrane   

ششمین سمینار الکتروشیمی ایران،

کیش

۱۳۸۹

Mozhgan Khorasani-Motlagh,Meissam noroozifar,

Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki

پوستر
  

۹

  

مقاله کنفرانسی

Investigation of the Pt-Ni-Sn Ternary Nanoparticles Catalysts for Methanol Electrooxidation   

ششمین سمینار الکتروشیمی ایران،

کیش

۱۳۸۹

Mozhgan Khorasani-Motlagh, Meissam noroozifar,Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki سخنرانی
  

۱۰

  

مقاله کنفرانسی

Electrocatalytic oxidation of Methanol   on Bimetallic Composite Films: Pt-Ni and Pt-Sn Nanoparticles in chitosan    

ششمین سمینار الکتروشیمی ایران،

کیش

۱۳۸۹

Mozhgan Khorasani-Motlagh,  Meissam noroozifar,Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki

 

 

پوستر
سوابق پژوهشی
دکتری
ردیف نوع فعالیت: مقاله، طرح پژوهشی، تالیف، ترجمه کتاب، اختراع و … عنوان کامل فعالیت پژوهشی محل انتشار یا ارائه اسامی همکاران به ترتیب  اولویت همراه نوع ارائه
  

۱۱

  

مقاله کنفرانسی

 تهیه نانو ذرات پلاتین در چیتوسان به عنوان آند برای پیل سوختی متانلی مستقیم نهمین همایش دانشجویی فناوری نانو،دانشگاه تربیت مدرس

۱۳۸۹

 مژگان خراسانی مطلق،

میثم نوروزی فر،

مهری السادات اکرامی کاخکی

سخنرانی
  

 

۱۲

 مقاله کنفرانسی   

Electrocatalytic activity of Pd nanoparticles in chitosan membrane for direct methanol fuel cells

  

هجدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران،

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۱۳۹۰

  

Mozhgan Khorasani-Motlagh,

 Meissam noroozifar,

Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki

  

پوستر

 

 

  

۱۳

 مقاله کنفرانسی  Perovskite-type  LaFeO3 nanocrystal as active anode for methanol oxidation in alkaline solutions   

هجدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

۱۳۹۰

 Mozhgan Khorasani-Motlagh,

 Meissam noroozifar,

Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki

 

 سخنرانی

 

 

  

۱۴

 مقاله کنفرانسی خارجی  Electrocatalytic activity of Pd nanoparticles in chitosan membrane for direct methanol fuel cells

 

 ۲۰۱۱ International Conference on Chemical Engineering (CEN 2011)

Shanghai, China

 Mozhgan Khorasani-Motlagh,

 Meissam noroozifar,

 Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki

  

پذیرفته شده

 

 

  

۱۵

  

مقاله کنفرانسی

 Ethanol electrooxidation on Pd nanoparticles in chitosan membrane for direct ethanol fuel cells   

پانزدهمین کنگره شیمی ایران،

 دانشگاه بوعلی سینا همدان

۱۳۹۰

Mozhgan Khorasani-Motlagh, Meissam noroozifar,

Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki

  

پوستر

  

۱۶

  

مقاله کنفرانسی

Electrocatalytic activity of perovskite-type LaFeO3 nanocrystals for ethanol electro-oxidation in alkaline solutions   

پانزدهمین کنگره شیمی ایران،

 دانشگاه بوعلی سینا همدان

۱۳۹۰

Mozhgan Khorasani-Motlagh, Meissam noroozifar,

Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki

  

پوستر

سوابق پژوهشی
دکتری
ردیف نوع فعالیت: مقاله، طرح پژوهشی، تالیف، ترجمه کتاب، اختراع و … عنوان کامل فعالیت پژوهشی محل انتشار یا ارائه اسامی همکاران به ترتیب  اولویت همراه نوع ارائه
۱۷  مقاله ISI Experimental investigation of the rheological behavior and viscosity of decorated multi-walled carbon nanotubes with TiO2 nanoparticles/water nanofluids  

J Therm Anal Calorim

Sedigheh Abasi, Seyed Mojtaba Zebarjad, Seyed Hossein Noie Baghban, Abbas Youssefi, Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki published
۱۸ مقاله علمی-پژوهشی Thermal Conductivity of Water Based Nanofluids ContainingDecorated Multi Walled Carbon Nanotubes with Different  Amount of TiO2 nanoparticles Iranian Journal of Chemical Engineering

 

S. Abbasi,S. M. Zebarjad,

S. H. NoieBaghban, 

A. Youssefi,

M. S. Ekrami-Kakhki

 

 

published
۱۹ مقاله کنفرانسی Ultrasonic-assisted Co-precipitation Synthesis of Fe2O3 Mixed Metal Oxid Nanocatalysts بیست و یکمین کنفرانس شیمی تجزیه ایراندانشگاه چمران اهواز

اسفند ۱۳۹۳

J. Saffari, M.S. Ekrami-Kakhki, A.R. Hassanabadi, H. Jangi-Firoozabadi پوستر
۲۰ مقاله کنفرانسی Study of Nano ZnO Ability to Absorb of Methyl Violet Dye from Aqueous Solution بیست و یکمین کنفرانس شیمی تجزیه ایراندانشگاه چمران اهواز اسفند ۱۳۹۳ J. Saffari, M.S. Ekrami-Kakhki, H. Vaziri Mehr, Sh. Shahraki پوستر
۲۱ مقاله کنفرانسی Synthesis of Fe2NiO4 nanoparticles by microwave co-precipitation techniques بیست و یکمین کنفرانس شیمی تجزیه ایراندانشگاه چمران اهواز اسفند ۱۳۹۳ J. Saffari, M.S. Ekrami-Kakhki, S. Elahi-Manesh, H. Vaziri Mehr پوستر
۲۲ مقاله کنفرانسی  The effect of multi walled carbon nanotubes on the catalytic activity of LaFeO3 nanocatalysts toward methanol electrooxidation

 

 

 

 

 

بیست و یکمین کنفرانس شیمی تجزیه ایراندانشگاه چمران اهواز اسفند ۱۳۹۳ M.S. Ekrami-Kakhki, J. Saffari, S.A. Ekrami-Kakhki پوستر
سوابق پژوهشی
دکتری
۲۳ مقاله کنفرانسی Incorporation effect of Ni and Sn nanoparticles on the catalytic activity of Pt-chitosan nanocatalyst toward 2-propanol oxidation  بیست و یکمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران

دانشگاه چمران اهواز اسفند ۱۳۹۳

M.S. Ekrami-Kakhki پوستر
۲۴ مقاله کنفرانسی Preparation and characterization of Pt-CNT-LaFeO3 nanocatalyst and its application in 2-propanol oxidation  بیست و یکمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران

دانشگاه چمران اهواز اسفند ۱۳۹۳

 M.S. Ekrami-Kakhki, J. Saffari, S.A. Ekrami-Kakhki پوستر
۲۵ مقاله کنفرانسی Investigation of the catalytic activity of LaNiO3 nanocatalysts toward methanol electrooxidation  بیست و یکمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران

دانشگاه چمران اهواز اسفند ۱۳۹۳

 M.S. Ekrami-Kakhki, J. Saffari پوستر
۲۶ مقاله کنفرانسی Electrocatalytic activity of Perovskite-type LaFeO3 nanocatalyst for methanol oxidation in fuel cells  بیست و یکمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران

دانشگاه چمران اهواز اسفند ۱۳۹۳

 M.S. Ekrami-Kakhki پوستر
۲۷ مقاله کنفرانسی Synthesis of Pt-Ni bimetallic nanocomposites for ethanol electrooxidation in direct ethanol fuel cells هفدهمین کنفرانس شیمی ایراندانشگاه بوعلی سینا همدان

۱۳۹۳

M. S. Ekrami-Kakhki, M. Khorasani-Motlagh, M. Noroozifar پوستر
۲۸ مقاله کنفرانسی High efficient electrooxidation of formic acid on platinum nanoparticles self-assembled onto chitosan membrane in acidic media هفدهمین کنفرانس شیمی ایراندانشگاه بوعلی سینا همدان

۱۳۹۳

M. S. Ekrami-Kakhki, M. Khorasani-Motlagh, M. Noroozifar پوستر
۲۹ مجله نانو تک  Investigation of the catalytic activity of platinum-lanthanum orthoferrite chitosan nanocomposite for ethanol electrooxidation in fuel cells  مجله نانو تک مجتمع آموزش عالی اسفراین  M.S. Ekrami-Kakhki

 

 

 پذیرفته شده
۳۰ مقاله کنفرانس خارجی A Study on Adsorption Ability of MnO2Nanoparticles to Remove of Methyl Violet dye

from Aqueous Solution

Barcelona Spain Oct 26-27, 2015, 17 (10) Part XII Zh. Saffari, A. Naeimi, M-S. Ekrami-Kakhki, Kh. Khandan-Barani چاپ شده
           
سوابق پژوهشی
دکتری
ردیف نوع فعالیت: مقاله، طرح پژوهشی، تالیف، ترجمه کتاب، اختراع و … عنوان کامل فعالیت پژوهشی محل انتشار یا ارائه اسامی همکاران به ترتیب  اولویت همراه نوع ارائه
 ۳۱  مقاله Perovskite-type LaFeO3 and LaFeO3-CNTs nanocrystals as active anodefor methanol oxidation in alkaline solutions  

Journal of Electrical Engineering

Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki , Zahra Yavari, Jilla Saffari and Seyed Ali

Ekrami-Kakhki,

published
  

۳۲

 

 مقاله ISI Fabrication and Evaluation of Pt/M (M= Co, Fe) Chitosan Supported Catalysts for Methanol Electrooxidation: Application in Direct Alcohol Fuel Cell  

Journal of Nanostructures

 

Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki, Zahra Yavari, jilla saffari, Sedigheh Abbasi

 published
۳۳ مقاله کنفرانسی نانو کاتالیست اورتوفریت لانتانیم برای الکترواکسیداسیون ایزوپروپانول در پیل های سوختی کنفرانس  ملی مکانیک- مواد و فناوری های پیشرفتهمجتمع آموزش عالی اسفراین  ۱۳۹۴ مهری السادات اکرامی کاخکی، ژیلا صفاری   

پوستر

۳۴ مقاله کنفرانسی تهیه و بررسی فعالیت کاتالیزوری نانو کاتالیست اورتوفریت لانتانیم –نانو لوله کربن برای الکترواکسیداسیون اتانول در محلول های قلیایی کنفرانس  ملی مکانیک- مواد و فناوری های پیشرفتهمجتمع آموزش عالی اسفراین ۱۳۹۴ مهری السادات اکرامی کاخکی، ژیلا صفاری، صدیقه عباسی   

پوستر

۳۵ مقاله کنفرانسی سنتز نانو کاتالیست دوفلزی پلاتین-کبالت چیتوسان و بررسی فعالیت کاتالیزوری آن برای الکترواکسیداسیون اتانول در پیل های سوختی کنفرانس ملی مکانیک- مواد و فناوری های پیشرفتهمجتمع آموزش عالی اسفراین ۱۳۹۴ مهری السادات اکرامی کاخکی،صدیقه عباسی   

 

پوستر

۳۶ مقاله کنفرانسی تهیه نانوکاتالیست دوفلزی پلاتین-آهن برای الکترواکسیداسیون متانول در پیل های سوختی کنفرانس  ملی مکانیک- مواد و فناوری های پیشرفتهمجتمع آموزش عالی اسفراین ۱۳۹۴ مهری السادات اکرامی کاخکی، ژیلا صفاری، سید علی اکرامی کاخکی   

 

پوستر

۳۷ مقاله International Journal of Chemical and Molecular Engineering Vol:2, No:7, 2015 World Academy of Science, Engineering and Technology  Atena Naeimi, Mehri-Sadat Ekrami-Kakhki

 

سوابق پژوهشی
دکتری
ردیف نوع فعالیت: مقاله، طرح پژوهشی، تالیف، ترجمه کتاب، اختراع و … عنوان کامل فعالیت پژوهشی محل انتشار یا ارائه اسامی همکاران به ترتیب  اولویت همراه نوع ارائه
 ۳۸

 

 مقاله کنفرانسی  سنتز نانوکاتالیست گرافن-متیل وایولوژن/چیتوسان-پلاتین و کاربرد آن برای الکترواکسایش فرمیک اسید  مجتمع آموزش عالی اسفراین مهر ۹۵  مهری السادات اکرامی کاخکی، ناهید فرزانه، سید علی اکرامی کاخکی \پوستر
 ۳۹  مقاله کنفرانسی

 

 اصلاح الکترود کربن شیشه ای با نانو چند سازه گرافن اکسید کاهش یافته/مس-پلاتین و بهینه سازی عواغمل موثر در ساخت الکترود به منظور انجام واکنش رهاسازی هیدروژن  مجتمع آموزش عالی اسفراین مهر ۹۵  ناهید فرزانه، مهری السادات اکرامی کاخکی   

پوستر

 ۴۰   

 

مقاله کنفرانسی

DNA Binding and Biochemical Investigation of Cu (II) Complex Containing 1,10-phenanthroline and Iminolactone University of Zabol, October 25-27, 2016 Jilla Saffari, Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki Aپوستر
  

 

 

۴۱

  

 

 

ISI مقاله

Enhanced Electrocatalytic Activity of Pt-M (M= Co, Fe) Chitosan Supported Catalysts for Ethanol Electrooxidation in Fuel Cells   Journal of Nanostructures Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki, Jilla Saffari, Nahid Farzaneh, Sedigheh Abbasi  AAPress online
 ۴۲  مقاله کنفرانسی

 

سنتز و مشخصه یابی  نانوذرات نقره و اکسید مس و هبرید مس اکسید-نقره اولین کنفرانس ملی مکانیک-مواد و فناوری های پیشرفته۸ و ۹ مهر ۱۳۹۴ فرید نوری وطن، صدیقه عباسی، مهری السادات اکرامی-کاخکی  پوستر
  

 

۴۳

  

ISI مقاله

 

 

 

Removal efficiency optimization of organic pollutant (methylene blue) with modified Multi-walled carbon nanotubes using design of experiments (DOE)  

Journal of Materials Science: Materials in Electronics (JMSE)

 

sedigheh abbasi; Maryam Hasanpour; Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki

 

 

published

  

۴۴

 مقاله ISI Electrocatalytic Activity of Pt Nanoparticles Supported on Novel Functionalized Reduced Graphene Oxide-Chitosan for Methanol Electrooxidation Journal of Materials Science: Materials in Electronics Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki, Nahid Farzaneh; Sedigheh Abbasi, Batoul Makiabadi Onlinepublished

 

 

 

سوابق پژوهشی دکتری
داوری مقالات و طرح های پژوهشی
ردیف عنوان فعالیت مکان سال
۱ داوری ۱۱ مقاله در اولین  کنفرانس ملی مکانیک-مواد و فناوری های پیشرفته مجتمع آموزش عالی اسفراین ۹۴
۲ داوری ۱۰ مقاله در دومین کنفرانس ملی مکانیک-مواد و فناوری های پیشرفته مجتمع آموزش عالی اسفراین ۱۳۹۵
۳ داوری طرح پژوهشی تولید نانو پودر آلومینا مجتمع آموزش عالی اسفراین ۹۴
۴ داوری طرح پژوهشی تهیه گرافن و گرافن اکساید مجتمع آموزش عالی اسفراین ۹۴
۵ ناظر طرح پژوهشی تهیه نانو کامپوزیت های مغناطیسی و بررسی خواص فتوکاتالیستی در حذف آلاینده های آلی دانشگاه ازاد زاهدان ۹۳ تا کنون
۶ مجری طرح پژوهشی تهیه نانو کاتالیست های دوتایی و سه تایی پلاتین-کبالت  چیتوسان، پلاتین-آهن چیتوسان و پلاتین-کبالت-آهن چیتوسان و بررسی فعالیت کاتالیزوری آنها برای الکترواکسیداسیون متانول و اتانول در پیل های سوختی مجتمع آموزش عالی اسفراین(در حال انجام) ۱۳۹۳
۷ داوری طرح پژوهشی خواص نانو سیال حاوی نانو میله های هسته پوسته شامل مس و نقره مجتمع آموزش عالی اسفراین ۱۳۹۳
۸ داوری طرح پژوهشی بررسی و پوشش اکسید ذوب شده با فلورین جهت کاربرد در سلول های خورشیدی مجتمع آموزش عالی اسفراین ۱۳۹۳
۹ داوری طرح پژوهشی سنتز و مشخصه یابی نانو کامپوزیت پلی متیل متاکریلات / آلومینا به روش درجا مجتمع آموزش عالی اسفراین ۱۳۹۳
۱۰ داوری طرح پژوهشی چرم ضد بو جشنواره شیخ بهایی زیر نظر مرکز رشد شیروان ۱۳۹۵
۱۱ داوری طرح پژوهشی ساخت غشاهای میکروفیلتراسیون سرامیکی آنتی باکتریال مرکز رشد شیروان بهمن ۱۳۹۵
۱۲ داوری طرح تولید ایزواکتان از محصولات جانبی پالایشگاهی با استفاده از ممبران راکتور مرکز رشد خراسان شمالی بهمن ۱۳۹۵ 

 

۱۳ As a reviewer for 3 articles for International journal of Hydrogen Energy   اردیبهشت ۹۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق پژوهشی دکتری
شرکت در کارگاه های آموزشی
ردیف عنوان فعالیت مکان سال
۱ شرکت در کارگاه آموزشی سیستم های پردازش موازی مجتمع آموزش عالی اسفراین ۹۳
۲ شرکت در کارگاه آموزشی نانو تکنولوژی (گرافن، ساخت و کاربردها) مجتمع آموزش عالی اسفراین ۹۳
۳ شرکت در کارگاه آموزشی ارائه نرم افزار comsol(کاربردهای لازم در زمینه های مواد و مکانیک و فیزیک و …) مجتمع آموزش عالی اسفراین ۹۳

 

سوابق آموزشی
دکتری
رديف نام­دانشگاه­يامؤسسه­آموزشي وپژوهشي عنوان درس هايي كه تدريس  نموده يا مي نمائيد تاريـخ نشاني مؤسسه
۱ دانشگاه سیستان و بلوچستان شیمی صنعتی ۱ نیمسال اول ۸۹-۱۳۸۸ زاهدان، دانشگاهسیستان و بلوچستان
۲ دانشگاه سیستان و بلوچستان شیمی صنعتی ۱ نیمسال اول ۹۰-۱۳۸۹ زاهدان، دانشگاهسیستان و بلوچستان
۳ دانشگاه پیام نور زاهدان شیمی فیزیک آلی نیمسال دوم ۸۹-۸۸ زاهدان، دانشگاه پیام نور
۴ دانشگاه پیام نور زاهدان روش استفاده از متون علمی شیمی نیمسال دوم ۸۹-۸۸ زاهدان، دانشگاه پیام نور
۵ دانشگاه پیام نور زاهدان روش استفاده از متون علمی شیمی نیمسال اول ۹۰-۸۹ زاهدان، دانشگاه پیام نور
۶ دانشگاه پیام نور زاهدان شیمی فیزیک آلی نیمسال اول ۹۰-۸۹ زاهدان، دانشگاه پیام نور
۷ دانشگاه پیام نور زاهدان زبان تخصصی شیمی نیمسال اول ۹۰-۸۹ زاهدان، دانشگاه پیام نور
۸ دانشگاه پیام نور زاهدان روش استفاده از متون علمی شیمی نیمسال دوم ۹۰-۸۹ زاهدان، دانشگاه پیام نور
۹ دانشگاه پیام نور زاهدان شیمی فیزیک آلی نیمسال دوم ۹۰-۸۹ زاهدان، دانشگاه پیام نور
۱۰ دانشگاه پیام نور زاهدان زبان تخصصی شیمی نیمسال دوم ۹۰-۸۹ زاهدان، دانشگاه پیام نور
۱۱ دانشگاه پیام نور زاهدان روش استفاده از متون علمی شیمی نیمسال اول ۹۱-۹۰ زاهدان، دانشگاه پیام نور
۱۲ دانشگاه پیام نور زاهدان زبان تخصصی شیمی نیمسال اول ۹۱-۹۰ زاهدان، دانشگاه پیام نور
۱۳ دانشگاه پیام نور زاهدان روش استفاده از متون علمی شیمی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ زاهدان، دانشگاه پیام نور
۱۴ دانشگاه پیام نور زاهدان زبان تخصصی شیمی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ زاهدان، دانشگاه پیام نور
مجتمع آموزش عالی اسفراین  ۹۳ تا کنون

 

 

سوابق آموزشی
دکتری
ردیف عنوان پایان نامه استاد راهنما استاد مشاور دانشجو
۱ بررسی مقاومت خوردگی پوشش کامپوزیت کروم-نانو TiO2 روی مس دکتر مژگان خراسانی مطلق مهری السادات اکرامی کاخکی زهرا یاوری
۲ حذف آلودگي هاي كادميم و رنگ متيل وايولت از آب با استفاده از ميوه درخت كاج دکتر مژگان خراسانی مطلق مهری السادات اکرامی کاخکی والی
  

۳

 

 

تهیه نانوذرات لانتانیوم نیکلات و بررسی کاربرد آنها به عنوان نانوکاتالیست ها برای الکترواکسیداسیون متانول در پیل های سوختی دکتر مژگان خراسانی مطلق مهری السادات اکرامی کاخکی احسان علیزاده

 

 

سوابق آموزشی
دکتری
ردیف عنوان فعالیت دوره فعالیت
۱ مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳
۲ عضو شورای آموزشی ۱۳۹۵-۱۳۹۳
۳  عضو شورای فرهنگی ۱۳۹۴-۱۳۹۳
۴ مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی اکنون

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email