• حداکثر تعداد اعضای گروه ۳ نفر می باشد.
  • برگزاری مسابقه در دو مرحله ساخت و آزمایش می باشد.
  • مصالح مورد استفاده توسط تیم اجرایی داده می شود و تیم ها حق استفاده از موارد دیگری ندارند.
  • تخم مرغ توسط تیم اجرایی داده می شود.
  • هر تیم فقط یک سازه می تواند داشته باشد.
  • تخم مرغ در سازه آزاد باشد.
  • حداکثر فرصت ثبت نام یک هفته قبل شروع مسابقه عملی می باشد.
  • هزینه ثبت نام هر تیم ۲۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.
  • مسئول ثبت نام آقای بخشی زاده می باشد و برای ثبت نام به آزمایشگاه مقاومت مصالح و خواص مکانیکی مراجعه فرمایید.

 

دانلود آیین نامه مسابقه

KGEAJH3

Print Friendly, PDF & Email