به موجب فرم  صورت جلسه  به شماره  ۱۲/۲۵۰۷ و تاریخ  ۱۳۹۶/۰۴/۱۲  نتایج نهایی آزمون قرارداد کارمعین مجتمع به قرار زیر اعلامی میگردد.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email