مشخصات:

  • فضای ۶ لیتری
  • دمای دقیق (خطای ۲ درجه سانتی گراد)
  • قابلیت تنظیم شیب دمایی دستی
  • حداکثر دمای نامی ۹۵۰ درجه سانتی گراد

 

Print Friendly, PDF & Email