• اجرای مصوبات شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
  • ارزیابی کیفیت و کمیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرائی و میزان کارائی برنامه ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص های تعیین شده
  • تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش به شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
  • ارزیابی کارگروه ها، دانشکده ها و واحد های زیرمجموعه دانشگاه
  • همکاری با گروه های اعزامی نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
Print Friendly, PDF & Email